Spring til indhold

Husk at brevstemme til folketingsvalg i Danmark den 5. juni 2019

Onsdag den 5. juni 2019 afholdes der valg til Folketinget. Du kan brevstemme på ambassaden eller på et af de danske konsulater.

Onsdag den 5. juni 2019 afholdes der valg til Folketinget. I udlandet kan der brevstemmes fra 3 måneder før valgdagen.

Betingelser og frist for brevstemmeafgivning
Ret til at stemme, herunder brevstemme, til folketingsvalg har enhver, der på valgdagen
• har dansk indfødsret (statsborgerskab),
• er fyldt 18 år,
• har fast bopæl i riget og
• ikke er under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne (ikke er umyndig).

Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har ikke valgret til folketingsvalget i Danmark. Disse personer har i stedet valgret til folketingsvalgene på Færøerne og i Grønland, men kan stadig brevstemme hos de danske repræsentationer.

Vælgere, der opholder sig i Chile, Peru eller Ecuador, kan brevstemme til folketingsvalget hos ambassaden i Santiago de Chile eller et af vores konsulater listet nedenfor:

Danske konsulater i Chile

Danske konsulater i Peru

Generalkonsulatet i Ecuador

Loven indeholder ikke nogen sidste frist for at afgive brevstemme i udlandet. En brevstemme skal imidlertid være afgivet i så god tid forud for valgdagen, at den kan være sendt hjem og modtaget i vedkommende kommune, inden afstemningen går i gang kl. 8 på valgdagen.
Det vil være hensigtsmæssigt, at vælgere, der henvender sig for at brevstemme på en repræsentation eller hos en bemyndiget stemmemodtager kort tid før afstemningsdagen, orienteres herom. Ingen vælger, der henvender sig for at afgive brevstemme før valgdagen, kan dog afvises fra at afgive brevstemme, uanset at det ikke er sandsynligt, at brevstemmen kan nå hjem i tide.

På ambassaden tager vi i mod brevstemmer i ambassadens åbningstid mandag til fredag fra 9:30-12:00 eller efter aftale. For at sikre at din stemme når frem til rette valgsted i tide, anbefaler vi, at du afgiver din stemme senest den 23. maj.

Hvis vælgeren ikke er i stand til at udfylde stemmesedlen og/eller udfylde og underskrive følgebrevet, eller hvis vælgeren i øvrigt ønsker hjælp i forbindelse med stemmeafgivningen, kan vælgeren forlange at få personlig bistand hertil.
Den personlige bistand ydes som udgangspunkt af en eller flere stemmemodtagere. Bemærk, at enhver vælger har ret til at forlange at få personlig bistand til stemmeafgivningen fra en person, som vælgeren selv har udpeget. Den personligt udpegede hjælper vil enten yde den personlige bistand sammen med stemmemodtageren eller (som noget nyt) yde den personlige bistand alene. I de tilfælde, hvor den personlige bistand ydes af både en personligt udpeget hjælper og en stemmemodtager, skal den personlige bistand ydes af disse i forening. Det vil dog være naturligt, at det er stemmemodtageren, der sikrer sig vælgerens identitet, giver vælgeren vejledning m.v. og attesterer stemmeafgivningen på følgebrevet.
Som noget nyt kan enhver vælger forlange at få personlig bistand til stemmeafgivningen alene af en person, som vælgeren selv har udpeget. Det er dog en betingelse, at vælgeren over for stemmemodtageren udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegiver et ønske om alene at få personlig bistand af en personligt udpeget hjælper, og at ønsket er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er stemmemodtageren, der vurderer, om disse to betingelser er opfyldt.

Fortegnelser over opstillingsberettigede partier og kandidater
Til orientering kan oplyses, at følgende partier er opstillingsberettiget til folketingsvalget med følgende bogstavbetegnelser:
A. Socialdemokratiet
B. Radikale Venstre
C. Det Konservative Folkeparti
D. Nye Borgerlige
E. Klaus Riskær Pedersen
F. SF - Socialistisk Folkeparti
I. Liberal Alliance
K. Kristendemokraterne
O. Dansk Folkeparti
P. Stram Kurs
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne
Å. Alternativet

Fortegnelsen omfatter de partier, der var opstillingsberettiget ved valgets udskrivelse. Skulle ministeriet modtage en eller flere anmeldelser af nye partier inden udløbet af fristen den 21. maj 2019 kl. 12, vil ministeriet snarest muligt herefter udsende en revideret fortegnelse.
 
En fortegnelse over de opstillede kandidater til valget i de 10 storkredse vil blive lagt på ministeriets hjemmeside valg.oim.dk ca. 8 dage før valgdagen.

Du kan læse vejledning til vælgerne om brevstemmeafgivning på Færøerne, i Grønland, i udlandet, på danske skibe i udenrigsfart og på danske havanlæg til folketingsvalg i Danmark. I vejledningen er bl.a. gengivet fortegnelsen over de opstillingsberettigede partier og de bogstavbetegnelser, disse er tildelt. I tilslutning hertil er udtrykkeligt anført, at fortegnelsen ikke viser, om de nævnte partier opstiller til valget i den storkreds, hvor vælgeren bor. Vejledningen vil også være til din rådighed ved stemmeafgivnignen.

7. Fremsendelse og frankering af brevstemmer
Repræsentationerne/stemmemodtageren skal sørge for, at de afgivne brevstemmer (yderkuvert med konvolut med stemmeseddel samt følgebrev) bliver sendt til kommunalbestyrelsen i den kommune, vælgeren har angivet på brevstemmens yderkuvert snarest muligt, så de kan være sendt hjem og modtaget i vedkommende kommune, inden afstemningen går i gang på valgdagen kl. 8. Det forudsættes, at stemmemodtageren gør alt, hvad der er muligt, herunder ved valg af hurtigste forsendelsesmåde, for at brevstemmen kan nå hjem i tide, dvs. inden afstemningen går i gang kl. 8 på valgdagen.