Gå til indhold

Chile som marked

Chile strækker sig ca. 4.300 km fra nord til syd og er inddelt i 15 regioner. Hovedstadsregionen, Región Metropolitana, er placeret omtrent midt i landet. Størstedelen af Chiles indbyggere (ca. 87 %) bor i byer eller bymæssig bebyggelse, og ca. 40 % af befolkningen bor i Región Metropolitana. Denne region er også hjemsted for Chiles økonomiske og politiske centrum. I denne region og den femte region, med Valparaíso som hovedby, er de største selskaber og handelsfirmaer placeret. Herudover er økonomien koncentreret om enkelte større provinsbyer med fiskemelsindustrierne i Concepción og Arica, akvakulturindustrien i Puerto Montt, mineindustrien omkring Antofagasta samt frihandelszonen i Iquique.

På flere områder adskiller Chile sig fra det øvrige Latinamerika. Landet har et velfungerende og politisk stabilt samfund, der igennem mere end to årtier har ført en sund og åben økonomisk politik, kendetegnet ved lav inflation kombineret med solid og stabil vækst. Chile ligger også i den absolutte top i Latinamerika på en række internationalt anerkendte ranglister. 

Chiles placering blandt de latinamerikanske lande på World Economic Forums (WEF) Global Competitiveness Index 2016-2017: Chile er det mest konkurrencedygtige land i Latinamerika, og med en 33. plads i verden overgår landet også flere europæiske lande, som f.eks. Italien og Portugal. Blandt Chiles styrker fremhæver WEF makroøkonomisk stabilitet, en veludviklet finanssektor samt et relativt fleksibelt og effektivt arbejdsmarked.

Chiles er rangeret som et af de latinamerikanske lande der modtager flest udenlandske investeringer i forhold til BNP. Dette fremgår af rapporten Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean 2016 der udgives af Economic Coorperation for Latin America and the Caribbean (ECLAC). I absolutte termer modtager Chile tredjeflest udenlandske investeringer efter Brasilien og Mexico.

Chile er rangeret som nummer 57 på Verdensbankens Ease of Doing Business Index 2017 og dermed  et af de bedst placeret latinamerikanske lande.

Chile er placeret på en 24. plads på Transparency Internationals Corruption Perception Index 2017 og er dermed det mindst korrupte land i Latinamerika.

Chiles er på en 42. plads i FN's Human Development Index i 2017 og rangerer dermed øverst blandt de latinamerikanske lande.

Chile har de sidste 20 år haft en gennemsnitlig årlig vækst på 5 %. Den økonomiske vækst lå således på 4,0 % i 2013, 1,9 % i 2014 og på 2,3 % i 2015. Chile blev som andre mindre, åbne økonomier også ramt af den verdensomspændende økonomiske krise i 2009; dog i et begrænset omfang. Denne forholdsvis begrænsede påvirkning, som Chile mærkede til den økonomiske krise, skyldes i høj grad den modcykliske finanspolitik, som den chilenske regering fører. Ifølge denne spares der op i perioder med høj vækst, så der tillades større offentlige forbrug i perioder med lav vækst. Chiles regering fører en monetærpolitik målrettet mod en årlig inflationsrate på omkring 3 %. Efter en årrække med en stabil inflation på 3-4 %, faldt inflationen i 2013 til 1,8 %, men steg igen i 2014 til mellem 4,7 % og 4,3 i 2015.

Den økonomiske vækst, som har præget Chile gennem de seneste 20 år, har bevirket, at Chile i dag har en af de sundeste økonomier i Sydamerika med hensyn til såvel markedsøkonomiske forhold og sociale vilkår. Til trods for at fattigdommen er væsentligt reduceret gennem de seneste årtier, er der dog stadig en skæv fordeling af de økonomiske ressourcer i landet. Der er således større ulighed mellem rig og fattig i Chile end andre lande i Sydamerika som Argentina, Peru og Uruguay. Dog tilhører en stadig større del af befolkningen middelklassen, hvis stigende købekraft delvist er påvirket af et større antal kvinder på arbejdsmarkedet.

Frihandelsaftaler
Den stadigt stigende udenrigshandel understøttes af de frihandels- og associeringsaftaler, landet har indgået med bl.a. NAFTA, EU, EFTA, Sydkorea, Kina, Japan, Australien og Tyrkiet. Associeringsaftalen med EU er en hjørnesten i den danske eksport til Chile. Aftalen blev indgået i november 2002 under det danske EU-formandskab. Danmark ratificerede som det første EU-land associeringsaftalen, som trådte i kraft pr. 1. februar 2003. Aftalen giver fuldstændig liberalisering af 97 % af samhandlen over en tiårig periode og er den mest omfattende frihandelsaftale, EU har indgået. Ud over varer og tjenesteydelser omfatter den bl.a. liberalisering af investerings- og kapitalstrømme samt beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Siden aftalens ikrafttræden har der både fra EU og chilensk side været tilfredshed med udviklingen i samhandlen. Chile eksporterede i 2016 for ca. EUD 7,4 mia. til EU. Omvendt importerede Chile for ca. EUD 8,6 mia. fra EU, hvilket var en fordobling i forhold til associeringsaftalens ikrafttræden i 2003.  Aftalen har forstærket Chiles behov for ny teknologi og udstyr, som kan tilføre landets råvarer en værditilvækst så varerne kan leve op til de internationale standarder. Dette gælder først og fremmest inden for landbrug og fødevareproduktion samt fiskeri og akvakultur.

Dansk eksport til Chile
Den samlede danske vareeksport til Chile udgjorde i 2009 DKK 701 mio. Den danske vareeksport til Chile er koncentreret omkring forholdsvis få produktgrupper, hvor ca. 65 % af den danske eksport til Chile består af maskiner og maskintilbehør til forskellige industrier. De resterende 35 % består hovedsagligt af produktgrupper som medicinske og farmaceutiske produkter, kemiske materialer, organiske kemikalier, tekniske og videnskabelige instrumenter, diverse forarbejdede varer samt metalvarer. For en mere detaljeret beskrivelse af Chiles aktuelle vækstområder henvises til ambassadens sektoranalyser. For yderligere information om mulighederne for dansk eksport til Chile kontakt venligt ambassadens handelsafdeling. Se kontaktinformationer i boksen til højre.

Den chilenske erhvervsstruktur, samt de makroøkonomiske og politiske rammebetingelser gør Chile til et interessant marked for danske virksomheder. Desuden har Chile en erhvervsstruktur, der ligner den danske med mange små og mellemstore virksomheder og et mindre antal store virksomheder. Danske firmaer og danske produkter har et godt image i Chile, og betegnelsen ”dansk” giver oftest associationer til design, kvalitet og tillid.